کرسی علمی ترویجی ۵

عنوان کرسی

خوانش جامع و آینده نگر از دانشگاه کارآفرین

ارائه کننده:

دکتر رضا مهدی

دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

ناقدان:

دکتر ابراهیم صالحی عمران، استاد دانشگاه مازندران

دکتر حمید جاودانی، استاد بازنشسته موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دبیر علمی کرسی

دکتر فرهاد بیانی: استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

زمان: دوشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲، ساعت ۸ الی ۱۱

مکان: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment