Skip to content
اخبار
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

انجمن آموزش عالی ایران

در عصر حاضر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با چالش‌های گوناگونی از قبیل جهانی‌شدن، تحولات سریع علمی و فناوری، ‏مدیریت بهبود و کیفیت، تأمین منابع، تقاضا برای تحصیل و … روبرو هستند. وجود برخی مشکلات اساسی در کشورهای ‏درحال‌توسعه و درگیر شدن مراکز آموزش عالی در مسائل اولیه و روزمره، سبب شده است تا کشورهای درحال‌توسعه نتوانند ‏آن‌گونه که باید در جهت پاسخگویی اصولی به چالش‌های ذکرشده گام بردارند. انجمن‌های علمی با ارائه طرح‌ها، برنامه‌ها و ‏دیدگاه‌های نوین، نقد و بررسی همه‌جانبه مسائل تولید و اشاعه دانش و تلاش درزمینه نهادینه کردن علم در جامعه به‌منظور ‏افزایش توان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به حل مشکلات کشور کمک می‌کنند.‏