Skip to content

Category: اخبار

قطب علمی آموزش عالی و توسعه با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی,اجتماعی و تمدنی برگزار می کند «دانشگاه و توسعه از

کرسی علمی ترویجی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند: ارائه دهنده: دکتر مریم صفری عضو

گفتگوی دکتر ابراهیم صالحی عمران عضو کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و رئیس انجمن آموزش عالی ایران با روزنامه قدس

کمبود بودجه دانشگاه‌ها کیفیت آموزش را هدف قرار داده است/ مراکز علمی خالی از اعضای هیئت علمی! – قدس آنلاین دانشگاه‌های دولتی هم با مشکل

کرسی علمی ترویجی