🔸

قطب علمی آموزش عالی و توسعه با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی,اجتماعی و تمدنی برگزار می کند

«دانشگاه و توسعه از رهگذر سرمایه انسانی»

سخنران نشست:

دکتر محمدجواد صالحی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 روز  دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۰ الی ۱۲

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اتاق ۳۱۴

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment