در ادامه دکتر ذاکر صالحی دبیر علمی کنفرانس ضمن تقدیر از تلاشهای اعضای هیات موسس انجمن آموزش عالی و تشکر از همکاران برگزارکننده این رویداد علمی، بیان داشت: طرح های ساماندهی باید به گونه ای تنظیم شوند که برای همه بازیگران یک بازی برد – برد تلقی شود و همه ذینفعان در تدوین و اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند تا در مراحل مختلف نسبت به اهداف و اثرات آن تعهد و پایبندی داشته باشند.

وی افزود: این کنفرانس برای پژوهشگران آموزش عالی فرصتی است تا ایده های خود را مطرح نمایند و برای سیاستگذاران و مدیران نیز امکانی است تا در یک فضای برابر به گفتگو و مباحثه علمی با پژوهشگران و صاحب نظران بپردازند و طرح ها و ایده های خود را تکمیل و یا بازنگری کنند.

دبیر علمی انجمن، ساماندهی آموزش عالی را یک پروسه و فرآیند، دانست و گفت: این فرآیند بخشی از فعالیت مستمر سیاستگذاری آموزش عالی است که باید با هوشمندی و مشورت کافی با خبرگان و ذینفعان به سرانجام برسد.

دکتر ذاکر صالحی خاطرنشان کرد: سامان یابی و ساماندهی آموزش عالی مفهومی بسیط و تک ساحتی نیست بلکه چند بعدی و پیچیده است که هدف چنین کنفرانس هایی در وهله نخست شفاف سازی مفاهیم مرتبط است. بدیهی است در یک طرح موفق، کلیه مولفه های کمی مانند روندهای جمعیتی، ابعاد کیفی چون هم نشینی فرهنگ های سازمانی باید لحاظ شود و قطعا در چنین نشست هایی الزامات، شرایط و پیامدهای آن کالبد شکافی می شود.

سپس این کنفرانس با سخنرانی دکتر محمد یمنی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر حسین رحیمی (مشاور و نمیاینده وزیر علوم در امور ساماندهی آموزش عالی) ادامه یافت.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment