نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی در تاریخ ۳ تا ۴ اسفندماه برگزار می گردد.

نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment