Skip to content

Category: اخبار

دکتر صالحی عمران در هفتمین کنفرانس آموزش عالی: بحث ساماندهی آموزش عالی به معنای ارتقای کیفیت و توسعه کمی و کیفی آن در مسیر درست می باشد

صبح امروز نوزدهم آذر ماه، هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی تحت عنوان “سناریوهای پیش رو” با محورهای نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در