انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند
🌐 کنفرانس ملی «رشته آموزش عالی: راهبردهای ارتقا کیفیت» (نشست دوم)
🕙 زمان: سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۱ تا ۱۳
🔗 https://online.tvct1.ac.ir/ch/conf.higher-education

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment