کنفرانس الکترونیکی رشته آموزش عالی:راهبردهای ارتقای کیفیت توسط انجمن آموزش عالی ایران وباهمکاری دانشگاه فنی وحرفه ای وقطب آموزش عالی وتوسعه برگزارشد.
🔹دراین کنفرانس استادان دوره های آموزش عالی
دکترمحمدیمنی
دکتر ابراهیم صالحی عمران
دکتر نعمت الله عزیزی
دکتر حسن قلاوندی
دکترسعید غیاثی ندوشن
و دکترغلامرضا ذاکرصالحی سخنانی ایراد وبحث وگفتگو بامشارکت دانشجویان این رشته صورت گرفت.
🔹این نشست دومین کنفرانس پیرامون رشته آموزش عالی بودکه درآن حاضران برتعامل وهمکاری همه دانشگاههای ارائه کننده دوره و تشکیل کنسرسیوم برای به اشتراک گذاشتن برنامه ها وامکانات یکدیگر تاکید کردند.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment