کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و توسط انتشارات سمت راهی بازار نشر شده است.

کتاب برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

Recommended Posts