Skip to content

کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده”

کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده”

کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و توسط انتشارات سمت راهی بازار نشر شده است.

کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و توسط انتشارات سمت راهی بازار نشر شده است.

کتاب برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

Comments are closed for this article!