Skip to content

 یادداشت تحلیلی دکتر صالحی عمران در روزنامه فرهیختگان تاریخ شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
 یادداشت تحلیلی دکتر صالحی عمران در روزنامه فرهیختگان تاریخ شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱

 با موضوع ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی

 لینک مطلب در صفحه دانشگاه روزنامه فرهیختگان|تاریخ:۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | صفحه:۵
🌏https://farhikhtegandaily.com/universitynewspaper/3772/5/