مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا

هفتمین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه

موضوع: «مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا»

با حضور: دکتر مرتضی رضائی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

زمان: دوشنبه ۲۷ دی
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

لینک ورود به وبینار
http://194.225.24.96/cehed

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment