Skip to content

Category: همایش های انجمن

نشست تخصصی: ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی

 انجمن آموزش عالی ایران  برگزار می کند:  نشست تخصصی: ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی سخنرانان نشست :  دکتر ابراهیم صالحی عمران، استاد دانشگاه مازندران دکتر یداله مهر علی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دانشیار موسسه

دکتر صالحی عمران در هفتمین کنفرانس آموزش عالی: بحث ساماندهی آموزش عالی به معنای ارتقای کیفیت و توسعه کمی و کیفی آن در مسیر درست می باشد

صبح امروز نوزدهم آذر ماه، هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی تحت عنوان “سناریوهای پیش رو” با محورهای نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در