Skip to content

Category: همایش

نشست تخصصی: ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی

 انجمن آموزش عالی ایران  برگزار می کند:  نشست تخصصی: ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی سخنرانان نشست :  دکتر ابراهیم صالحی عمران، استاد دانشگاه مازندران دکتر یداله مهر علی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دانشیار موسسه

مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا

نشست مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه‌های ایران و غرب با کرونا

هفتمین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه
موضوع: «مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا»

با حضور: دکتر مرتضی رضائی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
زمان: دوشنبه ۲۷ دی
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

کنفرانس الکترونیکی رشته آموزش عالی:راهبردهای ارتقای کیفیت توسط انجمن آموزش عالی ایران و با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و قطب آموزش عالی و توسعه برگزار شد

کنفرانس الکترونیکی رشته آموزش عالی:راهبردهای ارتقای کیفیت توسط انجمن آموزش عالی ایران وباهمکاری دانشگاه فنی وحرفه ای وقطب آموزش عالی وتوسعه برگزارشد.🔹دراین کنفرانس استادان دوره