«نگاهی انتقادی بر سواد محیط زیستی دانشگاهیان»

 سخنران نشست:

دکتر جبار رحمانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

 روز  دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۰ الی ۱۲

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اتاق ۳۱۴

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment