قطب علمی آموزش عالی و توسعه با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی,اجتماعی و تمدنی برگزار می کند:

«دانشگاه و توسعه از رهگذر سرمایه انسانی»

 سخنران نشست:

دکتر محمد جواد صالحی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۰ الی ۱۲

 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه سوم، اتاق ۳۱۴

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment