Skip to content

در جهت توسعه دانش آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران آمادگی دارد تا اطلاعیه های مربوط به دفاع از رساله ها و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه آموزش عالی را منتشر کند.

دانشجویان علاقه مند جهت ثبت اطلاعیه جلسه دفاع از رساله یا پایان نامه خود فرم زیر را تکمیل نمایند.