با تصویب شورای قطب های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قطب علمی” آموزش عالی و توسعه “در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید.

Recommended Posts