رفتن به محتوا

تاسیس قطب علمی آموزش عالی و توسعه در دانشگاه شهید بهشتی

با تصویب شورای قطب های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قطب علمی” آموزش عالی و توسعه “در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید.

با تصویب شورای قطب های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قطب علمی” آموزش عالی و توسعه “در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید.

دیدگاه ها بسته شده است