Skip to content

Tag: برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده

کرسی علمی ترویجی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند: ارائه دهنده: دکتر مریم صفری عضو