Skip to content

Category: اخبار همایش

مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا

نشست مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه‌های ایران و غرب با کرونا

هفتمین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه
موضوع: «مطالعه تطبیقی نحوه مواجهه دانشگاه های ایران و غرب با کرونا»

با حضور: دکتر مرتضی رضائی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
زمان: دوشنبه ۲۷ دی
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

کنفرانس الکترونیکی رشته آموزش عالی:راهبردهای ارتقای کیفیت توسط انجمن آموزش عالی ایران و با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و قطب آموزش عالی و توسعه برگزار شد

کنفرانس الکترونیکی رشته آموزش عالی:راهبردهای ارتقای کیفیت توسط انجمن آموزش عالی ایران وباهمکاری دانشگاه فنی وحرفه ای وقطب آموزش عالی وتوسعه برگزارشد.🔹دراین کنفرانس استادان دوره