«مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی»

دکتر اباصلت خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

یک شنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

لینک ورود به وبینار
https://vc14.sbu.ac.ir/cehed/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment