رشته آموزش عالی: راهبردهای ارتقای کیفیت

نشست سوم انجمن آموزش عالی با عنوان «رشته آموزش عالی: راهبردهای ارتقای کیفیت»

انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند
🌐 کنفرانس ملی «رشته آموزش عالی: راهبردهای ارتقا کیفیت» (نشست سوم)‏
🕙 زمان: دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۰ تا۱۲‏
🔗 لینک وبینار:
‏http://vclass1.shariaty.ac.ir/ise

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment