نشست تخصصی: مسائل آموزش عالی ایران

انجمن آموزش عالی ایران  برگزار می کند:

نشست تخصصی: نشست تخصصی: مسائل آموزش عالی ایران

سخنرانان نشست :
دکتر ابراهیم صالحی عمران، استاد دانشگاه مازندران
تحلیل سرمایه ها در آموزش عالی

دکتر یداله مهر علی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
موضوع سخنرانی: تغییرات مدیریتی دانشگاه ها در دولت سیزدهم

دکتر رضا مهدی، دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
موضوع سخنرانی: ناترازی در خلق و تاثیر دانش

دبیر نشست: فرناز عین خواه، دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۶ خرداد  ماه  ۱۴۰۲ساعت  ۱۴-۱۶


 :لینک حضور در نشست:      https://www.skyroom.online/ch/imikhz1401/imikhz