قطب علمی آموزش عالی و توسعه با همکاری انجمن آموزش عالی ایران برگزار می کند:

رهبری خدمتگزار در آموزش عالی

سخنران نشست:

دکتر محمد حسن پرداختچی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

زمان: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اتاق ۳۱۴

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment