*انجمن آموزش عالی ایران با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه مارندران* برگزار می کند:

موضوع :
*پاسخگویی آموزش عالی و افق های پیش رو*

*سخنران* :

 *دکتر مریم برادران*
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

*زمان برگزاری:* یکشنبه ۱۴ آبان ماه  ۱۴۰۲ ساعت ۱۲_۱۱

لینک حضور به صورت مجازی
https://umz-meet.iranlms.org/join/ehsh7cscsd

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment