اهداف و سیاست ها

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش آموزش عالی و تقویت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، منابع انسانی و در نهایت بهبود فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی دانشگاهها در زمینه های مربوط، انجمن علمی آموزش عالی ایران  تشکیل گردید.

اهداف و وظایف انجمن:

  • تلاش در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای تولید دانش در حیطه توسعه آموزش عالی
  •  اشاعه و توسعه تحقیقات علمی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی
  • همکاری با دستگاههای اجرایی، آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با هدف رشد توانائی های سازمانی، آموزشی و پژوهشی آنها
  •  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از اعضای  هیئت علمی که به دانش آموزش عالی یا پیشبرد اهداف آن کمک نموده اند.
  • تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین المللی با هدف بررسی موضوعات و مسائل آموزش عالی و ارائه راه حل های مناسب
  •  همکاری با انجمن ها، سازمان ها و مراکز علمی داخلی و خارجی که در زمینه آموزش عالی فعالیت دارند.
  •  ایجاد شبکه های علمی- تخصصی نخبگان ملی و بین المللی و برقراری ارتباط میان آنان
  • انتشار مجله، کتاب و نشریات علمی
  • تقویت و ترویج دانش آموزش عالی
  • ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای